Những quy định được áp dụng trong gian đoạn chuyển đổi hóa đơn điện tử từ 01/11/2018 đến 31/10/2020 ?

6 Tháng Một, 2020

Tại Thông tư 68/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 14/11/ 2019. Tuy nhiên, cũng theo Thông tư này thì một số văn bản pháp lý cũ về hóa đơn điện tử sẽ vẫn còn hiệu lực đến 31/10/2020. Vậy doanh nghiệp cần áp dụng theo quy định nào trong thời gian chuyển đổi hóa đơn điện tử này?

1. Áp dụng quy định nào trong gian đoạn chuyển đổi hóa đơn điện tử 1/11/2018 đến 31/10/2020 ?

Ngày 12/09/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó quy định rõ:

  • Từ 1/11/2018, đơn vị mới thành lập phải sử dụng hóa đơn điện tử
  • Từ 1/11/2018 đến 31/11/2020, các đơn vị thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn điện tử
  • Từ 1/11/2020, 100% đơn vị phải sử dụng hóa đơn điện tử

Điều 35 của Nghị định cũng nêu rõ về thời điểm thực hiện bắt buộc chuyển đổi như sau:

– Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

– Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

– Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn bổ sung cụ thể hơn cho Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.

  • Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Như vậy, trong thời gian diễn ra chuyển đổi hóa đơn điện tử theo lộ trình của Chính Phủ (1/11/2018 đến 31/10/2020) thì việc sử dụng hóa đơn điện tử vẫn được thực hiện theo các quy định tại các văn bản pháp luật kể trên.

Kể từ ngày 1/11/2020, các quy định cũ về hóa đơn điện tử hết hiệu lực. Thay vào đó, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC sẽ là 02 văn bản pháp luật chính quy định việc thực hiện hóa đơn điện tử.

Khách hàng có nhu cầu Tư vấn và hỗ trợ về quy định hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ Hotline: 19003000